Beautifloor 15 jaar garantie

De in het land van aankoop wettelijke waarborg, is onbeperkt van toepassing op dit product. Daarnaast biedt UNILIN bvba, division flooring 15 jaar garantie aan. Deze garantie treedt in werking vanaf de datum van aankoop. De originele en gedateerde aankoopfactuur, voorzien van een stempel van de verdeler, moet kunnen voorgelegd worden. De datum van aankoop is de factuurdatum. De garantie kan enkel ingeroepen worden als aan elk van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Raadpleeg steeds de fabrikant of verdeler in geval van twijfel.

1) De garantie is enkel van toepassing op de eerste eigenaar van de vloer. Als eerste eigenaar wordt beschouwd de persoon die als koper vermeld staat op de aankoopfactuur.

2) De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken inherent aan het geleverde materiaal. Hieronder wordt verstaan de door de fabrikant erkende materiaal en productiefouten, met inbegrip van delaminatie of verminderde slijtweerstand van de toplaag.

3) De waarborg kan pas worden ingeroepen indien het beschadigde oppervlak per laminaatpaneel groter is dan 1 cm2.

4) Een bewijs moet geleverd kunnen worden van het naleven van de door de fabrikant voorgeschreven plaatsings en onderhoudsvoorschriften. Deze voorschriften bevinden zich in de verpakking. Indien dit niet het geval is dan moeten deze oorschriften bij de fabrikant of de verdeler worden opgevraagd. Indien de plaatsing niet gebeurt door de eindgebruiker dan moet minstens 1 exemplaar van deze plaatsings en onderhoudsvoorschriften door de plaatser aan de eindgebruiker worden overhandigd.

5) Een bewijs moet geleverd kunnen worden dat voor de plaatsing van de laminaatvloer enkel de voorgeschreven accessoires werden gebruikt.

6) De opgegeven garantie geldt uitsluitend voor plaatsing in ruimtes voor privé gebruik. Voor andere toepassingen moet aan de fabrikant een individuele schriftelijke garantie worden aangevraagd.

7) Beschadigingen van mechanische aard zoals krassen (bij voorbeeld door het verslepen van meubelen) of door vallende voorwerpen, worden NIET door deze waarborg gedekt. Meubelpoten moeten steeds voorzien zijn van geschikt beschermmateriaal. Bureaustoelen moeten steeds voorzien zijn van zachte wielen.

8) Inloop van zand en/of stof op de vloer moet voorkomen worden door het plaatsen van een geschikte entreemat.

9) De vloer mag niet geplaatst worden in vochtige ruimtes (zoals bijvoorbeeld badkamers) of in extreem droge ruimtes of ruimtes met extreem hoge temperatuur (zoals bij voorbeeld sauna’s).

10) Stagnerend vocht op de vloer en/of tè vochtig onderhoud en/of het gebruik van een niet geschikt onderhoudsproduct, moeten altijd vermeden worden.

11) Voor en tijdens de plaatsing moeten de panelen grondig worden gecontroleerd op materiaalfouten. Panelen met zichtbare gebreken mogen in geengeval gelegd worden. De verdeler moet hiervan binnen 15 dagen, schriftelijk op de hoogte worden gesteld; na deze periode zullen geen klachten meer aanvaard worden.

12) De aansprakelijkheid die uit deze garantie voortvloeit beperkt zich tot: • Verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet voor of tijdens het plaatsen van het laminaat zichtbaar waren. • Kosten voor het uitbreken en herplaatsen van het materiaal blijven altijd voor rekening van de koper. • UNILIN bvba, division flooring kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor secundaire schade.

13) Slijtage dient ten laatste 30 dagen na vaststelling, schriftelijk bij de verdeler gemeld te worden.

14) UNILIN bvba, division flooring behoudt zich het recht voor, en moet de mogelijkheid geboden worden om de klacht ter plaatse te bezichtigen in geplaatste toestand.

15) Bij erkende klachten worden enkel nieuwe panelen uit het, op het moment van de erkenning van de klacht actuele leveringsprogramma geleverd, via de verdeler. Elke andere schadevergoeding is uitgesloten.

16) Deze garantie is degressief. Bij toepassing ervan wordt rekening gehouden met een waardevermindering door gebruik van 1/10 per jaar.

17) De diensten verleend in het kader van deze garantie verlengen de oorspronkelijke waarborgtermijn niet.