NL 25 JAAR RESIDENTIËLE GARANTIE

Op Quick•Step® Uniclic®-vloerpanelen, Quick•Step®-profielen en Quick•Step® -plinten. De wettelijke garantie in het land of de staat van aankoop is onbeperkt van toepassing op de hierboven vermelde producten. Daarnaast garandeert Unilin Flooring, vanaf de aankoopdatum, dat zijn laminaatvloerproducten van het merk Quick•Step® Uniclic® vrij zijn van fabricagefouten of materiële defecten. Deze garantie is 25 jaar geldig voor het product en levenslang (beperkt tot 33 jaar) voor de Uniclic®-verbindingen van de laminaatvloerpanelen – zie de voorwaarden hieronder. De aankoopdatum is de factuurdatum. De originele, gedateerde aankoopfactuur, voorzien van een stempel van de verdeler of verkoper, moet worden voorgelegd. De Quick•Step® Uniclic®-garantie kan enkel worden ingeroepen als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Raadpleeg de fabrikant, de verdeler of de verkoper in geval van twijfel.

 1. Deze garantie is enkel van toepassing op de eerste eigenaar en op de eerste installatie van de vloer en is niet overdraagbaar. Als eerste eigenaar wordt beschouwd de persoon die als koper vermeld staat op de aankoopfactuur. Deze garantie is van toepassing op alle aankopen van hoogwaardige Quick•Step® Uniclic®-merkproducten, gedaan na de datum van uitgave van deze garantievoorwaarden (zie hieronder).
 2. Deze productgarantie is enkel van toepassing op gebreken inherent aan het geleverde materiaal. Hieronder wordt verstaan de door de fabrikant erkende materiaal- en productiefouten, met inbegrip van delaminatie of verminderde slijtweerstand van de toplaag; slijtage langs de randen breder dan 5 mm, in het geval van panelen met schuine randen, is hiervan uitgesloten. Unilin Flooring zal het product herstellen of vervangen, volgens zijn keuze. Wanneer overeengekomen wordt de vloer te vervangen, zullen enkel nieuwe panelen uit het assortiment dat in voorraad is op het ogenblik dat de klacht aanvaard wordt, worden geleverd door de verdeler of de verkoper. Er zal geen andere vorm van compensatie zijn.
 3. De levenslange garantie op de Uniclic®-verbinding geldt enkel voor open voegen breder dan 0,2 mm.
 4. Het Quick•Step® Uniclic®-product moet worden geïnstalleerd volgens de Quick•Step® Uniclic®-installatiemethode, met behulp van de goedgekeurde Quick•Step® Uniclic®-accessoires. Er moet een bewijs kunnen worden voorgelegd van het naleven van de installatie- en onderhoudsinstructies zoals aanbevolen door de fabrikant. Deze instructies zijn te vinden aan de binnenkant op de bodem van de doos, of in elke afzonderlijke verpakking van de accessoires. Indien de instructies ontbreken, moeten ze worden aangevraagd bij de fabrikant of de verdeler/verkoper, of kunnen ze worden bekeken op www.quick-step.com. Er moet ook een bewijs kunnen worden voorgelegd dat enkel de aanbevolen Uniclic ®-accessoires werden gebruikt om de laminaatvloer te plaatsen (identificeerbaar via het Uniclic®-label). Indien de installatie niet wordt uitgevoerd door de eindgebruiker, moet de installateur op zijn minst één exemplaar van de installatie- en onderhoudsinstructies, alsook van de garantievoorwaarden (op de rugzijde van het insteeklabel), overhandigen aan de eindgebruiker.
 5. De Quick•Step® Uniclic®-garantie geldt enkel voor installaties binnenshuis voor residentieel gebruik. Voor andere toepassingen moet een individuele geschreven garantie worden aangevraagd bij de fabrikant.
 6. De schade aan het product moet duidelijk zijn en per producteenheid (paneel, accessoire, enz.) minstens 1 cm2 groot zijn, en mag het niet resultaat zijn van verkeerde gebruiksvoorwaarden of ongevallen, zoals maar niet beperkt tot schade van mechanische aard, zoals zware schokken, krassen (bijvoorbeeld door het verslepen van meubilair) of inkepingen. De poten van meubilair moeten altijd voorzien zijn van aangepast beschermingsmateriaal. Stoelen, fauteuils/sofa’s of meubilair op wieltjes moeten worden uitgerust met zachte wielen ofwel moet een aangepast beschermend tapijt of beschermende schoteltjes onder dit meubilair worden geplaatst.
 7. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze garantie is beperkt tot: • Verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet zichtbaar waren voor of tijdens de installatie van de laminaatvloer. • De kosten voor de verwijdering en de vervanging van het materiaal worden gedragen door de koper. Indien het product oorspronkelijk door een vakman werd geïnstalleerd, zal Unilin Flooring redelijke arbeidskosten dekken. • Unilin Flooring kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige secundaire schade.
 8. De inloop van zand en/of stof op de vloer moet worden vermeden door een geschikte mat te plaatsen bij de toegangsdeur(en).
 9. De vloer mag niet geïnstalleerd worden in klamme en/of vochtige ruimtes, in extreem droge ruimtes of in ruimtes met extreem hoge temperaturen (zoals sauna’s).
 10. Achtergebleven vocht op de vloer, op of rond de plinten of profielen, en onderhoud met te veel water en/of verkeerde schoonmaakmiddelen moeten altijd vermeden worden.
 11. Vloerpanelen of accessoires moeten nauwkeurig worden gecontroleerd op materiële gebreken voor en tijdens de installatie. Producten met zichtbare gebreken mogen in geen geval worden geïnstalleerd. De verdeler moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van zulke gebreken binnen de 15 dagen. Na verstrijking van deze termijn zullen geen klachten meer worden aanvaard. In geen geval kan Unilin Flooring verantwoordelijk worden gehouden voor enig tijdverlies, ongemak, uitgaven, kosten, of andere gevolgschade veroorzaakt door of optredend als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een probleem waarvoor een klacht werd ingediend.
 12. Unilin Flooring BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, DAN DIEGENE BESCHREVEN IN DIT DOCUMENT, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN HET PRODUCT VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN GEEN ANDERE OPLOSSINGEN ZULLEN BESCHIKBAAR ZIJN DAN DIEGENE BEPAALD IN DIT DOCUMENT. In sommige landen is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de hierboven vermelde beperkingen of uitsluitingen misschien niet van toepassing zijn op u.
 13. De algemene garantie en de Uniclic®-garantie zijn beide pro rata. Een pro-ratagarantie is een garantie waarbij de terugbetaling of het krediet volgens een vaste formule afneemt naarmate de garantieperiode verstrijkt. De waarde van de originele Quick•Step®- garantie wordt verminderd met de tijd dat u het product bezit. Wanneer een schadeclaim wordt ingediend, wordt de waarde van de garantie berekend als percentage van het aantal jaren bezit gebaseerd op 25 jaar voor de slijtagegarantie en/of 33 jaar voor de integriteit van de Uniclic®-verbinding. De diensten verleend in het kader van deze garantie verlengen de oorspronkelijke garantietermijn niet.
 14. Unilin Flooring behoudt zich het recht voor, en moet de mogelijkheid geboden worden om de klacht ter plaatse te bezichtigen en, indien van toepassing, op de vloer in geplaatste toestand. Voor elke dienstverlening onder deze garantie kunt u contact opnemen met uw lokale Quick•Step®-verkoper of uw aankoopbewijs en een beschrijving van de klacht sturen naar: Unilin Flooring • Ooigemstraat 3 • B-8710 Wielsbeke (Belgium) • Tel. +32(56) 67 52 11 • Fax. +32 (56)67 52 39 • www.quick-step.com